Dotacje dla rolników
w ramach programu
realizowanego przez ARiMR

Do 200 000 zł 

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie “Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” wspierającej inwestycje w budowę instalacji fotowoltaicznych
Dotacje dla rolników
w ramach programu
realizowanego przez ARiMR

Do 200 000 zł

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie
“Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”
wspierającej inwestycje w budowę instalacji fotowoltaicznych
program przewiduje do 65% wartości projektu 

Do kiedy można składać wnioski? 

Do 24 lutego 2024

Szczegóły projektu

1

Wsparciu będą podlegały operacje dotyczące zakupu:

mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,

instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,

pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z instalacją fotowoltaiczną,

systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret pierwsze-czwarte.

2

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy:

O dotację może ubiegać się rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia następujące warunki:

została mu przyznana jednolita płatność obszarowa na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzednim lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej,

odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub który zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność;

w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;

posiada numer EP;

3

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

1. Maksymalna wysokość w ramach dotacji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wynosi 200 tys. zł.

2. Pomoc przyznaje się w:

formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;

wysokości do 65 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

4

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.

Szczegóły projektu

1

Wsparciu będą podlegały operacje dotyczące zakupu:

2

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy:

O dotację może ubiegać się rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia następujące warunki:

3

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

1. Maksymalna wysokość w ramach dotacji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wynosi 200 tys. zł.

2. Pomoc przyznaje się w:

4

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.

Korzystając z naszej oferty otrzymają Państwo:

1

Wykonanie audytu czy Państwa gospodarstwo kwalifikuje się do wsparcia w ramach powyższego programu,

2

Przygotowanie, na podstawie przeprowadzonego audytu, wniosku o finansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami dodatkowymi, 

3

Przygotowanie oferty spełniającej wymogi programu, 

4

Wykonanie instalacji wg. zatwierdzonej i podpisanej z ARiMR umową, 

5

Przygotowanie dokumentów do płatności 

Napisz do nas!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat programu, instalacji która będzie spełniała jego wymogi. skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza lub zadzwoń

DOTACJE DLA ROLNIKÓW